Thiet lap quyen folder tren Vps

Sửa lỗi phpMyAdmin – Error during session start; please check your PHP

Trong quá trình sử dụng VPS, đôi lúc bạn sẽ gặp thông báo sau khi truy cập vào phpMyAdmin:

phpMyAdmin – Error

Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.

Nguyên nhân ở đây do webserver không có quyền đọc ghi ở PHP sessions folder, thường xảy ra khi update PHP. Nếu bạn đang dùng Nginx thì chạy lệnh sau để phân quyền lại:

chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session
service php-fpm restart
service nginx restart

Bạn cũng có thể dùng giao diện với WinSCP như hình dưới để thiết lập

Chúc các bạn thành công !

Main Menu