Tại sao Nhật Bản cấm phố đèn đỏ nhưng lại 'vô địch' phim người lớn, có tới 6.000 'thánh nữ' JAV mỗi năm?

Tại sao Nhật Bản cấm phố đèn đỏ nhưng lại ‘vô địch’ phim người lớn, có tới 6.000 ‘thánh nữ’ JAV mỗi năm?

Văn hoá phồn thực và chuyện phòng the là điều bình thường tại Nhật Bản.

Tại sao Nhật Bản cấm phố đèn đỏ nhưng lại 'vô địch' phim người lớn, có tới 6.000 'thánh nữ' JAV mỗi năm?

Main Menu